לוח אירועים

דצמבר 2021

לוח אירועים

דצמבר 2021

תנאי שימוש

אתר האינטרנט של היכל התרבות חבל מודיעין (להלן: "האתר") מנוהל ומופעל על-ידי התאגיד לניהול היכל התרבות חבל מודיעין בע"מ (חל"צ) (להלן: "היכל התרבות") האתר כולל תכנים ושירותים לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל (להלן: "מכירות").

הוראות תנאי שימוש זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין היכל התרבות. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש המובאים להלן במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תנאי השימוש המפורטים להלן. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים בכל מקום בתנאי השימוש בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש המובאים להלן.

כשרות להשתמש באתר כל משתמש רשאי לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא היכל התרבות רשאי למנוע מגולש באתר מלבצע פעולת רכישה באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי השימוש;

מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בהיכל התרבות ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו : בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את הכרטיס או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.

השימוש באתר

השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות הנהלת היכל התרבות, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת היכל התרבות ו/או המועצה האזורית חבל מודיעין בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים אתר האינטרנט של היכל התרבות מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהיכל התרבות ו/או המועצה.

על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע,  תוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט של היכל התרבות.

הנהלת היכל התרבות רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש.

על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי היכל התרבות ו/או המועצה בקשר לכך.

המידע המוצג באתר הוא לידיעה בלבד ואינו מתיימר לשמש כאסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין.

מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו על ידי מנהלי האתר או על ידי צדדים שלישיים.

לקבלת מידע מעובד, רשמי ותקף, עליך לפנות לגורם המוסמך לכך.

היכל התרבות אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת או ייפגע מכל סיבה אחרת, והיכל התרבות לא יהא אחראי לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין היכל התרבות מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר היכל התרבות אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והיכל התרבות לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ויודגש, היכל התרבות אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

לשימת לבך, הנהלת היכל התרבות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר, כאשר הגרסה העדכנית היא הגרסה התקפה והמחייבת.

מכירות באתר אתר היכל התרבות מאפשר לך לרכוש כרטיסים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה . (חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.)

טרם ביצוע הזמנה הינך נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה").

כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

מיד לאחר ביצוע הפעולה יבצע היכל התרבות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי היכל התרבות. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.

יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את היכל התרבות. הרישום שנרשם במחשבי היכל התרבות יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הכרטיס או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות להיכל התרבות בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים, אם ניתן לבצע כאלה. היכל התרבות יבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את היכל התרבות בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחוייב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברות המציעות ו/או להיכל התרבות ו/או מי מטעמו עקב שיבוש הליכי המכירה.

להיכל התרבות שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה כל ההזמנות שבוצעו ע"י הלקוח, הנן סופיות. לא ניתן לבצע שינוי או ביטול בתנאי ההזמנה ובכל מקרה לא יינתן החזר כספי. להיכל התרבות הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון.

כל הכרטיסים לאירועים המופעים באתר, אינם מהווים אישור לזמינות. רק אישור סופי להזמנה המופק על ידי היכל התרבות יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה.

היכל התרבות פועל כסוכן בלבד ואינו היצרן ו/או הספק של ההצגות, המופעים ואירועי התרבות והבידור עבורם נמכרים הכרטיסים (להלן: "האירועים") אותם רכשת באתר, ואינו אחראי לנכונות המידע ו/או לכל פעולה או נזק או שינוי או ביטול הנגרמים ע"י הספקים לרבות בגין שינויים במועדים ו/או באתרים ו/או במחירים ו/או במקומות. הפרטים המוצגים עבור כרטיסים אלו נמסרו להיכל התרבות מאת מארגני מופעי התרבות, הבידור, האמנות והמוזיקה וספקי השירותים השונים המעניקים שירותים עבורם נמכרים כרטיסים באתר(להלן: "הספקים") ובאחריותם בלבד.

בכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינו פרטי אירוע ע"י הספקים היכל התרבות אינו אחראי להחזר כספי ללקוח וללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד היכל התרבות.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש היכל התרבות מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. היכל התרבות תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

היכל התרבות נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, היכל התרבות לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

מובהר כי ביצוע רכישות כרטיסים ו/או שירותים באמצעות האתר מבוצע בטכנולוגית הצפנת המידע .SSL פרוטוקול זה נהוג בכל אתרי הקניות המובילים בעולם והוא תנאי הכרחי למכירת מוצרים באתר. כל הפרטים האישיים של הגולשים הרוכשים באתר נשמרים בשרת מאובטח שאינו ניתן לגישה. פרוטוקול ה -SSL "מערבל" את הנתונים שהוזנו והופך אותם לרצף בלתי ברור של מספרים, סימנים ואותיות, כך שרק האנשים המורשים לכך יוכלו לפענחם, בנוסף מבצעת בדיקת אימות של כרטיס האשראי מול חברות האשראי, אשר מספקות אישור לנכונות פרטי הלקוח.

דע כי דינה של עסקת מכירה באינטרנט הינה כדין עסקה במסמך חסר. קרי, בעל הכרטיס מוגן מפני שימוש לרעה בכרטיסו, ע"י גורם בלתי מורשה. במקרה שכזה לא יהיה אחראי בעל הכרטיס לפעולות שנעשו בכרטיסו וחברת האשראי תחזיר לא את כספו תוך פרק זמן של 30 יום.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של היכל התרבות בלבד, או של צד שלישי, שהרשה להיכל התרבות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהיכל התרבות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומר

ברירת הדין וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם וכן יפורשו על פיהם. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית אשר תתעורר ביחס לתנאי שימוש אלו תתברר בערכאה השיפוטית המוסמכת בפתח תקווה בלבד(דהיינו: בית משפט השלום בפתח תקוה או בית המשפט המחוזי מרכז בפתח תקווה.